การปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในยุค New Normal / Business Law and Regulation Reform in the Era of New Normal

การปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในยุค New Normal / Business Law and Regulation Reform in the Era of New Normal

3 ส.ค. 2564

82 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ขอเชิญชวนอ่านผลการบรรยายสรุปการจัดเสวนาออนไลน์หัวข้อ “การปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในยุค New Normal” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ดังปรากฏตามเอกสารแนบ

The Royal Thai Embassy in Rabat invites you to read the unofficial summary of discussion on “Business Law and Regulation Reform in the Era of New Normal” organized by the Urgent Law Reform Committee on 22 May 2021 as attached.

เอกสารประกอบ

Business_Law_and_Regulation_Reform.pdf