ผลการจัดงาน "Local to Global: Visions of Isan"

ผลการจัดงาน "Local to Global: Visions of Isan"

15 มิ.ย. 2564

19 view

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทส่งเสริมผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันจัดงาน “Local to global : Visions of Isan” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอศักยภาพผู้ประการการในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร โดยกิจกรรม ประกอบด้วย

(๑) งานเสวนา ที่มุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รับทราบข้อมูลในลักษณะภาครัฐช่วยติดอาวุธและให้มุมมองกลยุทธ์การตลาด เช่น การขยายสินค้า new normal ที่มีการออกแบบ เรื่องเล่า สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ ที่สอดรับกับกระแสของโลกในเรื่องความยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม การเน้น e-commerce และนวัตกรรมตลอดจนการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะทีมประเทศไทยในต่างประเทศ เป็นช่องทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

(๒)งานจัดบูธนิทรรศการศักยภาพโดดเด่นของ 6 จังหวัด ที่มุ่งเป้าให้คณะทูต และผู้แทนหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทยรับทราบทางเลือกของสินค้า/บริการท้องถิ่นของไทยที่มีศักยภาพ ซึ่งผู้แทนต่างประเทศที่เข้าร่วมงานแสดงความสนใจที่จะเชื่อมกำลังซื้อและมีความร่วมมือในสาขาธุรกิจต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น/หน่วยงานของไทย  

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขยายผลการตีโจทย์ภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งยังสามารถต่อยอดการดำเนินการลงสู่ภาคการปฏิบัติในรูปแบบและกิจกรรมอื่นๆ ได้อีก โดยมี สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศเป็น outlets สำคัญในการช่วยเชื่อมศักยภาพท้องถิ่นสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายงบประมาณทีมประเทศไทย 2565 ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการส่งเสริมโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ