กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,977 view

กิจกรรม TSAM Exchange แลกเปลี่ยนความรู้ ในเครือ TSAM ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก ได้ร่วมกับนักศึกษาไทยในโมร็อกโกจัดกิจกรรม TSAM Exchange แลกเปลี่ยนความรู้ ในเครือ TSAM ครั้งที่ 1

รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละเมืองได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากเมืองต่าง ๆ อาทิ กรุงราบัต  คาซาบลังกา มาราเกช เฟส เตตวน และเกเนรต้า แลกเปลี่ยนความรู้โดยการพูดในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ  การอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข  ความประเสริฐของการบริจาค การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และแนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ