วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,038 view

ในสภาวะปกติ

1. สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็นควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 7 - 8 เดือน

2. ควรรายงานตัวต่อสถานทูต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ให้แจ้งให้สถานทูตทราบ

3. ควรเตรียมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานทูตไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อใช้ติดต่อในยามจำเป็น

4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย และพยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1. เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทาง หากจำเป็น

2. ติดต่อสถานทูตเพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย ควรให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

4. สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ติดต่อสถานทูตเพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งสถานทูตอาจแนะนำให้

            - อยู่แต่ในที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

            - เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ

            - ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานทูตกำหนด