หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” / Livre numérique "Le monde musulman : une perspective royale"

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” / Livre numérique "Le monde musulman : une perspective royale"

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2565

| 1,306 view

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงการต่างประเทศรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกลุ่มประเทศโลกมุสลิม และการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕ แก่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประมวลเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” และเผยแพร่แก่สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวมุสลิมในนานาประเทศ ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะช่วยให้ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านต่อประเทศโลกมุสลิมให้กว้างขวางออกไป

ในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่งดงามเหล่านี้ยังเป็นประจักษ์พยานถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศโลกมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาทั่วทุกภาคของประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มนี้จะเป็นสื่อกลางไปยังทั้งสาธารณชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เฉกเช่นประชาชนทุกหมู่เหล่าที่แม้แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนา แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ได้ทาง https://bit.ly/3TusYHv

 

« Le monde musulman : une perspective royale » un livre photo numérique de Son Altesse Royale la princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères de Thaïlande est très touché et honoré d’avoir obtenu l’autorisation royale de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn de publier ce livre photo numérique intitulé « Le monde musulman : une perspective royale ». Cette publication spéciale présente une sélection de photographies prises par Son Altesse Royale lors de ses visites dans divers pays islamiques et communautés musulmanes en Thaïlande entre 2004 et 2012. Ce livre vise à présenter une réflexion multiforme, à travers la vision large de Son Altesse Royale et sa compréhension profonde de la vie et des cultures des musulmans dans différents pays, que ce soit dans les aspects de la religion, de la culture, de l’architecture et de l’histoire, afin d’élargir et d’enrichir la compréhension du monde musulman par les lecteurs. Ces photographies extraordinaires témoignent des nombreuses fonctions royales qui ont été continuellement accomplies par Son Altesse Royale, en particulier pour favoriser les relations amicales entre la Thaïlande et les pays islamiques, et pour promouvoir le bien-être du peuple thaïlandais dans tous les coins du Royaume, quelles que soient leurs religions ou ethnies.

Le lien pour accéder au livre: https://bit.ly/3TusYHv

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ